Szabályzatunk

A Szabályzatunk tartalma

Adatvédelmi nyilatkozat


Amennyiben Ön a honlapunkon található üzenetküldő, vagy bármelyik honlapon kiírt e-mail címre üzenetet küld, illetve regisztrál a honlapunkon, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a homlokzatihoszigeteles.hu tulajdonosa a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. Ebben az esetben az üzenetküldő adatait, nyilvántarthatjuk, összesíthetjük és akár későbbi marketing tevékenységek céljából is felhasználhatjuk! Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból elvonható, az érintettre vonatkozó következtetés. felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Társaságunk az Ön kérésére töröltetheti magát a rendszerből, vagy kérheti adatainak módosítását! A homlokzatihoszigeteles.hu a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. A homlokzatihoszigeteles.hu csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek az Ön személyes adatait. Jelenleg a honlapjaink döntő többségét regisztráció és bármilyen személyes adat nélkül bármikor megtekintheti, abban az esetben, ha regisztrálna, vagy bármilyen személyes jellegű adott meg, társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá! Ezek alól kivételt képeznek olyan építőipari vállalkozók, akik az árajánlatukkal kereshetik fel a későbbiekben önöket, de más marketing célra ők sem használhatják fel a személyes adataikat!


Általános szerződési feltételek, információk


Felmérés, szerződés


A honlapunkon keresztül elvállalt, vagy átadott munkát mindig az a cég vállalja és ad rá előzetes árajánlatot, aki az árajánlat jobb felső sarkában megjelöli magát a cégnévvel. Ezen cég vállal bármilyen jellegű felelősséget, pl: elvégzett munkára a garanciát, számlaadási kötelezettséget, bármilyen jellegű büntetést és minden egyéb olyan járulékos költséget, amely felmerülhet egy vállalkozás során
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó minden esetben a felmérés adatait veszi alapul a megrendelővel. Az árajánlatban szerepel a mindenkori egységre vetített nettó ár, amelyet a munka befejeztével felszorzunk az adott mennyiséggel. Amennyiben az előzetes felmérést nem Vállalkozó végzi, az esetleges hibás mérésekből eredő károkért semmilyen felelősség nem terheli. A munka befejeztével azért szükséges második mérés, mivel a kivitelezés során nőhet a mennyiség. Pl.: a hőszigetelés vastagságától függően növekszik a falfelület mérete is, az előző szigeteletlen felülethez képest!


A szerződés megszűnése


Teljesítés. A Szerződés a felek szerződésszerű teljesítésével megszűnik. Szerződésszerű a teljesítés, ha a Vállalkozó mennyiség és minőség szerint is hiánytalanul leszállította a megrendelt termékeket, azokat erre vonatkozó szerződési kikötés esetén beépítette, a Megrendelő pedig minden fizetési kötelezettségének eleget tett.Elállás.  A Felek az előleg átutalását megelőzően bármikor, a másik félhez intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhatnak a szerződéstől. Amennyiben a Vállalkozó nem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállni. Amennyiben a Vállalkozó a már dolgozott a munkaterületen, vagy megvásárolta az anyagot, úgy a Megrendelőt az elállás joga megilleti, azonban köteles a Vállalkozó minden felmerült kárát és indokolt költségét megtéríteni.  A szerződésnek a teljesítésen kívüli bármely okból történő megszűnése esetén a felek elszámolni kötelesek egymással.


Határidők


A szerződésben szereplő határidők abban az esetben érvényesek, ha megrendelő az előleg összegét a szerződéskötés napján kiegyenlíti, illetve nem áll fent bárminemű tartozás a megrendelő részéről. Az előleg és a fizetés menete mindig a szerződésben van megkötve. A szerződésben a várható teljesítési munkanapok száma csak tájékoztató jellegű, ezt illetve a határidőt az időjárási körülmények is befolyásolhatják. Minden késedelmes nap, egy nappal tolja ki a szerződésben rögzített határidőket. Vállalkozó a kötbér, és a határidők miatti értékcsökkenés lehetőségét kizárja.


Szerződésmódosítás


A szerződés módosítása kizárólag mindkét fél írásos beleegyezésével módosítható. Mindennemű egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége ki van zárva.


Fizetési feltételek, a szerződés teljesítése


A vállalkozó jogosult megtagadni addig a kivitelezést, mindaddig a megrendelő a szerződésben kikötött II. sz részszámla összegét teljes egészében nem egyenlíti ki. A Felek a szolgáltatást egyezően oszthatónak minősítik, így a Vállalkozó esetleges mennyiségi vagy minőségi hibás teljesítése miatt a Megrendelő nem jogosult erre hivatkozva a szerződésszerűen teljesített tételek ellenértékének kifizetését megtagadni.  Végszámla kiegyenlítése legkésőbb a szállítás napján történik, amennyiben feleknek külön megállapodásuk nincsen. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.


Teljesítés helye, kockázatok viselése


Építőanyag vásárlása esetén a helyszínre történő szállítást követően az építőanyagért a megrendelő vállalja a felelősséget, a szállítási költségek mindig a szerződésben és az árajánlatban állapítandóak meg!


Garancia, szavatosság


Építőanyag vásárlása esetén az átvételt követően bárminemű hiányosság, hibák és sérülések esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni az info@meszker.hu e-mail címre „hiba” tárggyal jelölve. Reklamációt csak írásban tudunk elfogadni. A garancia időt és a szavatosságot minden esetben a gyár által kiszabott idő határozza meg.  Jogos kifogás esetén a szerződésben szereplő eljáró cég végzi a megtérítést, ki kell javítania a hibás árut vagy az értékcsökkenés mértékében vissza kell térítenie az árát. A Vállalkozó az általa forgalmazott termékekre a termékek gyártója által meghatározott idejű jótállást vállal, azzal, hogy a gyártó által meghatározott időtartam nem lehet rövidebb, mint az adott termékre az irányadó magyar jog szerinti jótállás legrövidebb ideje. A jótállásból fakadó jogait a Megrendelő a termékről kiállított számla ellenében gyakorolhatja.


Kivitelezési munkálatok esetén a garancia idő minden esetben a vállalkozó által nyújtott garanciajegyen található, melyet csak számlával együtt köteles elfogadni. Jogos kifogás esetén a szerződésben szereplő eljáró cég végzi a megtérítést, ki kell javítania a hibás árut vagy az értékcsökkenés mértékében vissza kell térítenie az árát. A Vállalkozó az általa forgalmazott termékekre a termékek gyártója által meghatározott idejű jótállást vállal, azzal, hogy a gyártó által meghatározott időtartam nem lehet rövidebb, mint az adott termékre az irányadó magyar jog szerinti jótállás legrövidebb ideje. A jótállásból fakadó jogait a Megrendelő a termékről kiállított számla ellenében gyakorolhatja.


Felelősségvállalás


A felelősséget hiányosságok következtében fellépő károkért és mindenfajta vagyoni kárért, amennyiben ez törvényileg megengedett, kifejezetten kizárjuk. Ugyanez vonatkozik a más jogcímen, így például a nem teljesítés vagy a szerződés pozitív megsértése alapján, vagy visszkereseti alapon érvényesített kárkövetelésekre is.  Amennyiben a homlokzatihoszigeteles.hu a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 EK (REACH) rendelet alapján információszolgáltatási kötelezettség alá esik, úgy a homlokzatihoszigeteles.hu nem vállal felelősséget a beszállítóitól kapott információk teljességéért és hitelességéért. Amennyiben bármilyen kár keletkezik megrendelőnél: baleset, büntetések, károkozás, garanciális problémák. Ezek felelősségét a homlokzatihoszigeteles.hu a munkát felvállalt vállalkozóra hárítja, mivel ő végez minden tevékenységet a helyszínen.


A kivitelezési munkákat nem a Magyar-Festék kft. szakemberei végzik el, ezért semmilyen felelősséggel nem tartozik a megbízó felé! A munkák elvégzése külsős vállalkozó bevonásával történik, aki közvetlenül köt szerződést a megbízóval, ezáltal a külsős vállalkozóé mindenféle garanciális felelősség!


Tulajdonjog fenntartása


A végszámla maradéktalan kiegyenlítéséig a termékek a szerződésben szereplő cég tulajdonát képezik. A vevőnek a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut megfelelően biztosítania kell, bárminemű károkozás esetén azt meg kell térítenie.