- Országos szintű ingyenes helyszíni felmérés és árajánlatadás -

Leadási határid?: 2010.10.30

A pályázatok benyújtására folyamatosan 2010. április 7-t?l 2010. október 30-a 24.00 óráig, vagy a támogatási keretösszeg rendelkezésre állásának függvényében van lehet?ség.

A felhívást akár le is töltheti itt!

forrás: kvvm.hu

 

 

Hivatalos pályázati felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Zöld Beruházási Rendszer

Energiatakarékos Izzócsere Alprogram

El?zmények

 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz?könyve (a továbbiakban: jegyz?könyv) végrehajtási keretrendszerér?l szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyz?könyve végrehajtási keretrendszerér?l szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11) Korm. rendelet alapján a környezetvédelemért felel?s miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekb?l származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer (a továbbiakban: ZBR) keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, CO2 nyel?k általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani.

A Zöld Beruházási Rendszer m?ködtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellen?rzésének részletes szabályait a 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

 

 

A pályázat célja

 

Jelen támogatás els?dleges célja a klímavédelem. A hatékonyabb, kevesebb villamos energiát fogyasztó eszközök elterjesztésével jelent?s mennyiség? villamos energia takarítható meg a háztartásokban. Egy energiatakarékos izzó például mintegy 80%-kal kevesebbet fogyaszt, mint egy azonos fényerej? hagyományos izzó.

A hosszú élettartamú, energiatakarékos izzók fogyasztói ára lényegesen magasabb a hagyományos izzók árához viszonyítva, ezért a szociálisan legsérülékenyebb társadalmi csoportok, így különösen az id?skorúak, a nagycsaládosok és a fogyatékkal él?k számára költséges beruházás, és állami támogatás, kormányzati segítség nélkül kivitelezhetetlen.

Erre tekintettel a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram a Támogató által el?írt formában lehet?séget nyújt arra, hogy a fent említett társadalmi csoportok az energiapazarló hagyományos izzók lecserélésével hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz és ezzel párhuzamosan csökkentsék energiafogyasztásukat és az ebb?l ered? kiadásaikat.

A pályázat tárgya

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a hagyományos gömbizzók energiatakarékos izzókra történ? cserélésnek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat forrása

Az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel jogszabály alapján pályázati támogatásra fordítható hányada, melyet a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet céljelleg?, a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtási feladatai megnevezés? fejezeti kezelés? el?irányzatának bevételeként kell elszámolni.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 450 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak a Magyarországon 2008. január 1. napja el?tt bejegyzett az alapszabályukban/alapító okiratukban nevesítetten

a nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító,

az id?skorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító,

a fogyatékkal él? személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító,

alapítványok, egyesületek.

A Program keretében támogatható tevékenységek

Vissza nem térítend?, célzott, el?finanszírozott pénzbeli támogatás energiatakarékos izzók vásárlására. A támogatáshoz szükséges a lecserélt hagyományos izzók számának, teljesítményének (watt), és a támogatás eredményeképpen csökkent teljesítményigény számszer?sítése (a csere el?tti össz-wattszám és a csere utáni össz-wattszám különbsége).

Az elnyerhet? támogatás mértéke és formája nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító alapítványok, egyesületek a velük együttm?köd? családok számára, valamint saját felhasználásra pályázhatnak: családonként, háztartásonként maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint a szervezet saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig. A pályázatban szerepl? kedvezményezett családok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

id?skorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító alapítványok, egyesületek az általuk m?ködtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó id?skorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk m?ködtetett intézmények számára maximum 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthet?; az id?skorú háztartások esetében maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig; a pályázatban szerepl? kedvezményezett id?skorú háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

a fogyatékkal él? személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító alapítványok, egyesületek az általuk m?ködtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó fogyatékkal él? személyeket gondozó háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk m?ködtetett intézmények számára maximum bruttó 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthet?; fogyatékkal él? személyeket gondozó háztartások esetében maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig; a pályázatban szerepl? kedvezményezett fogyatékkal él? személyeket gondozó háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

A támogatás vissza nem térítend? támogatás, melynek 90%-a a szerz?déskötést követ? 30 munkanapon belül, a fennmaradó 10%-a pedig a szerz?dött támogatás elszámolásának elfogadását követ?en kerül átutalásra a támogatást elnyert szervezetek számlájára.

Amennyiben a Támogatott az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) visszaigénylésére jogosult, úgy a szervezetnek az energiatakarékos izzók nettó vételárával kell elszámolnia. A támogatás összege visszaigényelhet? ÁFA finanszírozására nem használható fel.

Célcsoporttól függetlenül egy szervezet összesen maximum bruttó 10 000 000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint támogatásban részesülhet. A program teljes ideje alatt egy háztartás illetve intézmény csak egy támogatásra jogosult szervezet listájában szerepelhet és részesülhet támogatásban. Amennyiben ezt a korlátozást a pályázó szervezet megszegi, a jogosulatlanul felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

Nem részesülhetnek támogatásban azok a háztartások, amelyek a KvVM 2009. évi „Izzócsere” programjának keretében támogatásban részesültek.

A támogatási intenzitás: 100 %.

A támogatás folyósítása

A támogatás összege a támogatási szerz?dés szerz?d? felek által történ? aláírását követ? legkés?bb 30 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Az elszámolás ellen?rzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követ? legkés?bb 3 hónapon belül kerül sor.

Kizáró feltételek

Nem bírálható el az a pályázat,

amely nem felel meg a pályázati felhívásban el?írt feltételeknek

amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be

amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megel?z? három naptári éven belül az államháztartás alrendszereib?l juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerz?dés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette

amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereib?l folyósított támogatásból ered? lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van.

Nem támogatható az a pályázat,

- amely az államháztartás m?ködési rendjér?l szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 113-114. § -ban foglaltak értelmében kizárásra került,

- amelynek benyújtója nem felel meg a

a) közpénzekb?l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, illetve

b) rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - feltételeinek.

Pályázati díj

A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatot elektronikus úton kizárólag a Miniszterelnöki Hivatal által m?ködtetett Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az alábbiak szerint:

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap nyomtatvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapjáról (www.kvvm.hu) tölthet? le.

A pályázati adatlap nyomtatványt – annak, a kitöltési segédlet útmutatása alapján történ? letöltését és telepítését követ?en – az általános nyomtatványkitölt? alkalmazás használatával (AbevJava) kell kitölteni.

A nyomtatványkitölt? az APEH-nál már alkalmazott kitölt? program, mely az APEH honlapjáról tölthet? le a http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany linkr?l. A letöltés az ÁNYK-AbevJava szóra kattintva indítható el.

A kitöltött pályázati adatlap nyomtatványt a kötelez?en csatolandó mellékletekkel [Bírósági kivonat, a létesít? okirat] együtt, az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltölt? alkalmazás segítségével kell feltölteni a kormányzati portálra (www.magyarorszag.hu).

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik, ügyfélkapuval kapcsolatos regisztrációval, úgy azt bármelyik, erre a célra kijelölt okmányirodában kérheti, illetve helyette regisztrációval rendelkez? bármely személy feltöltheti.

Az Általános Nyomtatványkitölt? program használatához segítséget a 189-es díjmentesen hívható számon lehet kérni 24 órán keresztül, ahol a magyarorszag.hu ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.

A pályázati anyag feltöltését követ?en a kormányzati portál egy üzenetet helyez el, a pályázó által regisztrált e-mail postafiókban (a pályázó kormányzati portálon megadott értesítési helyére). Ebben az értesítésben közli az iktatás pontos idejét és az iktatószámot, melyen nyilvántartásba vételre került az ügyfélkapun keresztül feltöltött dokumentum. Az „id?pecsét” csak azt bizonyítja, hogy a pályázat átjutott az ügyfélkapun, a pályázati anyag hibamentességére nem vonatkozik.

Ezt követ?en a KvVM az elektronikus pályázati anyagot beolvassa a pályázati rendszerébe.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdések a következ? címre küldhet?k:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A pályázati anyag ezen az e-mail címen keresztül nem adható be!

A pályázati anyaga

A pályázatnak tartalmaznia kell a maradéktalanul kitöltött pályázati adatlap nyomtatványt, valamint az alábbiakban felsorolt, a pályázati anyaghoz csatolandó mellékleteket.

A kitöltend? Pályázati adatlap nyomtatvány tartalmazza:

A pályázati Általános adatlapot

A Háztartások listája táblázatot – mely az adatlap nyomtatvány része és - mely kötelez?en tartalmazza:

a kedvezményezett háztartások felsorolását (kedvezményezett megnevezése, kedvezményezett címe), a leadásra tervezett hagyományos izzók adatait (darabszám, teljesítmény), valamint az igényelt energiatakarékos izzók adatait (darabszám, teljesítmény) és az ennek megfelel?en igényelt támogatás összegét.

a m?ködtetett intézmény megnevezését (megnevezése, címe), a leadásra tervezett hagyományos izzók adatait (darabszám); valamint az igényelt energiatakarékos izzók adatait (darabszám), és az ennek megfelel?en igényelt támogatás összegét.

a pályázó szervezet saját részére igényelt és általa leadandó hagyományos izzók adatait (darabszám) és az ennek megfelel?en igényelt támogatás összegét.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Ámr. szerint A Pályázó nyilatkozatát (az adatlap nyomtatvány része)

A közpénzekb?l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti NYILATKOZATOT (az adatlap nyomtatvány része)

A közpénzekb?l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti Közzétételi kérelmet (az adatlap nyomtatvány része)

Az Ámr. 9. száma szerinti Adatlapot a támogatási döntésr?l. (az adatlap nyomtatvány része)

A Háztartások listája c. táblázat kitöltésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a listában felsorolt kedvezményezett háztartások hozzájárulnak ahhoz, hogy

ha a kedvezményezett háztartás több célcsoport szerint is részesülhetne izzócserében, akkor csak egy támogatásra jogosult szervezet listájában szerepel;

adataikat a KvVM a szükséges mértékben a pályázat részeként kezelje.

A pályázati adatlap nyomtatványhoz csatolandó mellékletek:

A bíróság által kiadott „kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól” c. dokumentum bíróság által 90 naptári napnál nem régebben kiállított példánya,

Cégszer?en aláírt létesít? okirat (alapszabály, vagy alapító okirat).

Ezek a mellékletek csak szkennelt pdf., vagy jpg. formátumban küldhet?ek a pályázati adatlap nyomtatványhoz – a kitöltési segédlet útmutatása alapján – csatolva egy dokumentumként az Ügyfélkapun keresztül.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázati felhívás 2010. március 30-án jelenik meg a KvVM honlapján.

A pályázatok benyújtására folyamatosan 2010. április 7-t?l 2010. október 30-a 24.00 óráig, vagy a támogatási keretösszeg rendelkezésre állásának függvényében van lehet?ség.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra nincs lehet?ség. A kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felel? pályázatok elutasításra kerülnek. Az elutasításról szóló döntés tartalmazza az elutasítás indokát.

Döntés a pályázatokról

A pályázat elbírálása jogosultsági és formai követelmények vizsgálatával történik.

Az elektronikus pályázati anyagokat a KvVM pályázati rendszerébe történt beolvasásukat követ? 5 munkanapon belül - figyelemmel az érkezés sorrendjére – a pályázatok elbírálására javaslatot tév? Szakért?i Bizottság elé kell terjeszteni. A pályázatokról a Szakért?i Bizottság javaslata alapján a támogatási forrás felhasználásának erejéig, a környezetvédelemért felel?s miniszter dönt a szakért?i bizottsági ülést követ? 5 munkanapon belül.

A vissza nem térítend? támogatás keretének kimerülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján és legalább egy országos terjesztés? napilapban hirdetményt kell közzétenni.

A miniszteri döntés eredményér?l a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján közzétett, folyamatosan aktualizált nyertes listából értesülhetnek a pályázók.

Az Ámr. 131. §-ban foglaltak szerint törvény vagy kormányrendelet eltér? rendelkezése hiányában a nem közigazgatási hatósági határozattal államháztartáson kívüli kedvezményezetteknek biztosított költségvetésb?l nyújtott támogatások esetén a támogatás igényl?je, vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezet?jénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerz?dések megkötésére, a költségvetésb?l nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysért?. A kifogás benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos eljárási szabályokat az Áht. 124. §-ának (9) bekezdése alapján kiadott jogszabályban kell meghatározni.

A nyertes szervezetek az elnyert összeget kizárólag energiatakarékos izzók vásárlására fordíthatják!

Szerz?déskötés a nyertesekkel

A támogatásra irányuló jogviszony a szerz?dés megkötésének id?pontjában keletkezik.

A pályázót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet értesíti a szerz?déskötés feltételeir?l. A támogatásról szóló értesítés tartalmazza az általános szerz?déskötési feltételeket, valamint az elszámolásra vonatkozó el?írásokat. A támogatási szerz?désben egyedi feltételek is el?írásra kerülhetnek az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján.

A Támogatottal a szerz?déskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet által el?készített támogatási szerz?dést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg.

A támogatási szerz?dés az értesítéssel egyidej?leg elektronikus úton kerül megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. A támogatási szerz?dés tartalmazza az adott Támogatott vonatkozásában a régi izzók begy?jtésére és elszállítására jogosult szervezet nevét, címét, elérhet?ségét.

A Támogatottnak a szerz?dés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott id?tartam, azaz a támogatási szerz?dés kézhezvételét?l számított 15 naptári nap áll a rendelkezésére.

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási szerz?dés kézhezvételét?l számított 15 naptári napon belül, a kedvezményezettnek felróhatóan nem jön létre a támogatási szerz?dés.

Szerz?déskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerz?désben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ámr. 112-114., 119-129 §-aiban foglaltak az irányadók.

A támogatási szerz?dés módosítása

A támogatási szerz?dés módosítására a Támogatottnak fel nem róható okból, vis maior, illetve a szerz?désben szerepl? adatok változása miatt kerülhet sor. A támogatási szerz?dés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz postai úton, írásban, cégszer?en aláírt módon kell benyújtani.

A módosítási kérelemr?l a környezetvédelemért felel?s miniszter, vagy az általa kijelölt személy dönt.

A pályázat megvalósítása

A nyertes pályázók vállalják, hogy a támogatási összeg bankszámlára történ? megérkezését követ? 30 napon belül:

a támogatási összegb?l vásárolt energiatakarékos izzókat szétosztják a kedvezményezettek számára;

az átadás Átadás-Átvételi Elismervénnyel történik, mely tartalmazza a kedvezményezett megnevezését, címét, a lecserélt m?köd?képes hagyományos izzók számát és teljesítményét (watt), valamint a támogatásból vásárolt és átadásra került energiatakarékos izzók számát és teljesítményét. Az átadás-átvételi elismervényeket a beszámolóhoz mellékelni kell.

A nyilvánosság biztosítása

A nyertes pályázónak biztosítania kell a tájékoztatást arról, hogy az izzócsere a KvVM támogatásával valósult meg. A tájékoztatás biztosításához szükséges logó a KvVM honlapján érhet? el: www.kvvm.hu

Beszámoló, dokumentálás

A Támogatott a támogatási összeg elszámolását energiatakarékos izzók vásárlásáról szóló a Támogatott nevére kiállított számla és a számla kifizetését igazoló bizonylat (kiadási pénztárbizonylat, vagy banki átutalás igazoló bizonylat) hitelesített másolatával igazolja. A számla kiállításának dátuma nem el?zheti meg a pályázat benyújtásának dátumát és nem lehet kés?bbi, mint a támogatási szerz?désben szerepl? befejezési határid?. A támogatás nem használható fel az energiatakarékos izzók kiszállításával és a hagyományos izzók visszagy?jtésével és elszállításával kapcsolatos költségekre.

A Támogatott köteles nyilvántartást vezetni a kedvezményezett háztartásokról, valamint az energiatakarékos izzók átadás-átvételér?l. A Támogatott pontos dokumentációt vezet a begy?jtött régi, hagyományos izzók darabszámáról és teljesítményér?l a Támogató által el?írt formában. A Támogatott pontos dokumentációt vezet a támogatásból vásárolt energiatakarékos izzók darabszámáról és teljesítményér?l a Támogató által el?írt formában.

A Támogatott köteles a pályázata összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellen?rzés céljára pontos, rendszeres és teljes kör? könyvviteli nyilvántartást vezetni. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeit?l elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot, a pályázati elszámolást követ? 8 évig elkülönítetten meg?rizni.

A beszámolóhoz csatolandó mellékletek:

A minden Támogatott által aláírt Átadás- Átvételi Elismervényt, amely tartalmazza a nyilatkozatot arról, hogy a Támogatott tájékoztatta a kedvezményezettet arról, hogy az energiatakarékos izzók az életciklusa végén történ? visszagy?jtése hogyan történik;

A Támogatott cégszer?en aláírt nyilatkozata arról, hogy a hagyományos izzók visszagy?jtésér?l és elszállításáról gondoskodott;

A számlák, bizonylatok (bankszámla kivonat, kifizetési pénztárbizonylat) hitelesített másolata.

A beszámolót elektronikusan CD-re vagy DVD-re írva is meg kell küldeni!

A támogatás felhasználásának ellen?rzése

A Támogatottnak a program, illetve a tevékenység - szerz?désben rögzített - befejezését követ? 30 naptári napon belül írásbeli beszámolót (értékelést) kell készítenie a támogatási összeg felhasználásáról, a támogatott cél szerz?désszer? megvalósításáról. A beszámoló tartalmi és formai követelményeit a támogatási szerz?dés melléklete tartalmazza.

A felhasználás ellen?rzése a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az ellen?rzés a szabályszer?ség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszer?ségének, az el?írt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért környezetvédelmi cél és a tervezett CO2 kibocsátás csökkentés teljesülésének ellen?rzésére is a beszámolóhoz a háztartásokról és izzókról leadott listája alapján.

A támogatás felhasználásának ellen?rzésekor alkalmazni kell a 2003. évi XXIV. tv. és az Ámr. vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvev?szék és a Kormányzati Ellen?rzési Hivatal ellen?rzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre.

A Támogatott és a kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vagy az általa megbízott szervezet által a nyilvántartás alapján történ? vagy helyszíni ellen?rzéséhez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellen?rzések a projekt befejezését követ? 3 éven belül lefolytathatók.

A támogatási szerz?désben meghatározott id?pont lejárata el?tt, a beszámoló elfogadására jogosult szerv jogosult az eszköz meglétét a helyszínen ellen?rizni (ellen?riztetni).

A Támogató döntése alapján, a Támogatott meghatározott id?re - de legfeljebb 3 évre - kizárható a ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogramjának támogatási rendszeréb?l, ha az ellen?rzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerz?désben rögzített céltól és feltételekt?l eltér? teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszer? felhasználása.

Amennyiben a helyszíni ellen?rzés azt állapítja meg, a 3 éves határid?n belül, hogy az energiatakarékos izzó nincs a pályázatban megadott kedvezményezett háztartásában és annak okát a Támogatott, illetve a kedvezményezett elfogadható módon nem tudja igazolni, a Támogatottat az adott háztartásban hiányzó energiatakarékos izzók teljes támogatási összegének visszafizetése terheli. Visszafizetési kötelezettség terheli a Támogatottat akkor is, ha az ellen?rzés alapján megállapítást nyer, hogy a támogatási szerz?désben rögzített céltól és feltételekt?l eltér? teljesítés történt, vagy a támogatás nem szabályszer?en került felhasználásra.

Kitöltési segédlet

A pályázati adatlap kitöltése a következ?képpen kell, hogy történjen:

1) Ha a számítógépen, melyen dolgozni kívánnak, és nem lenne még telepítve a Java program, az ingyenesen letölthet? a www.java.com oldalról: http://java.com/en/download/inc/windows_upgrade_ie.jsp

2) Ezek után le kell tölteni az APEH weboldaláról az AbevJava programot: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

3) az AbevJava program telepítését követ?en, a KvVM honlapján, a csatlakozó dokumentumok között szerepl? kitölthet? Pályázati adatlap nyomtatványra kell kattintani, melyet követ?en a Pályázati adatlap telepítése megtörténik (megjelenik az elektronikus-nyomtatványok telepítése ablak, melyen a tovább gomb megnyomásával telepíthet? az adatlap, a befejezés gombbal lehet lezárni a telepítést).

Abban az esetben, ha a kitölthet? nyomtatványra kattintva a képerny?n WinRAR ablak jelenik meg, a következ?kképpen kell eljárni:

- be kell zárni a WinRAR ablakot

- a pályázati felhívás oldalán, a csatlakozó dokumentumok között a kitölthet? nyomtatvány-ra kell kattintani a jobb egér gombbal, majd a „cél mentése más néven” menüpontot kell választani

- ezt követ?en a „mentés másként” ablakban a fájl neve kvvm_zbr_ics2010 után, a .jar kiterjesztést kell beírni (tehát így néz majd ki a fájl név: kvvm_zbr_ics2010.jar), és a fájl típusnál a „minden fájlt”-t kell kiválasztani, majd a mentés gombra kell kattintani. Ekkor megtörténik az adatlap nyomtatvány mentése a számítógépre. A nyomtatványt, célszer? az „asztalra” menteni.

- a nyomtatvány elmentését követ?en, az elmentett nyomtatványra dupla kattintással el lehet indítani a nyomtatvány telepítését, ekkor megjelenik az elektronikus-nyomtatványok telepítése ablak, melyen a tovább gomb többszöri (a program kérése alapján) megnyomásával telepíthet? a nyomtatvány, a telepítést a befejezés gombbal lehet lezárni.

4) Ezt követ?en meg kell nyitni az AbevJava nyomtatványkitölt? programot (ANYK). Az ÁNYK program elindításkor egy külön ablakban parancssort futtat le (DOS formátum, fekete háttéren fehér bet?kkel), melyet követ?en megnyílik a nyomtatványkitölt? ablak, melynek az „adatok” menüpontjában, a „nyomtatvány megnyitása” parancsra kattintva az adatlap megnyitható, és megtörténhet annak kitöltése.

Kérjük a Pályázati adatlap kitöltésénél a Kitöltési segédlet el?írásainak figyelembe vételét!

A pályázati kiírás alapján, a kötelez?en benyújtandó mellékletek közül, az alábbi mellékleteket kell csatolni a pályázathoz:

a bíróság által kiadott „kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól” c. dokumentum bíróság által 90 naptári napnál nem régebben kiállított példánya,

cégszer?en aláírt létesít? okirat (alapszabály, vagy alapító okirat).

Ezen mellékletek csatolása, az adatok menüpont, csatolmányok kezelése menüpont kiválasztásával történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékletként feltölthet? fájlok össz. mérete (teljes Pályázati adatlap és a csatolt mellékletek együttesen) nem lehet nagyobb, mint 20 MB (ügyfélkapu fogadó kapacitása)!

4) A nyomtatvány kitöltésének befejezését követ?en a szöveges menüsor alatt az ellen?rzés gombra kattintva ellen?rizhet? az adatlap kitöltésének megfelel?sége, melynek alapján a megjelölt hibák javíthatók. A kitöltött adatlap akkor áll készen az elektronikus elküldésre, ha az ellen?rzés befejeztével több hiba üzenet már nem jelenik meg.

5) Ezt követ?en a kitölt?-program „kapcsolat az ügyfélkapuval” menüpontból, ki kell választani a „nyomtatvány megjelölése küldésre” menüpontot, melynek megnyomását követ?en, a program rákérdez a titkosítására (ok gombot kell megnyomni), melyet követ?en a titkosított fájl mentésének helye jelenik meg a felugró ablakban

6) Ennek megtörténte után, a „kapcsolat az ügyfélkapuval” menüpontból, a „kulcs” szimbólumhoz tartozó „elektronikus küldés az ügyfélkapun keresztül” lehet?séget kell választani, melynek megnyomásakor automatikusan megnyílik a magyarorszag.hu (ügyfélkapu) oldal.

Az oldalon a bejelentkezést követ?en (felhasználói név és jelszó) a Java környezetet kell futtatni (telepíttetni), majd ezt követ?en automatikusan megjelenik a dokumentum feltöltés kezel?i felülete. A felületen a kiválaszt gomb megnyomásával elérhet?vé válnak az elektronikus küldésre megjelölt nyomtatványok, és a megfelel? (küldend?) nyomtatvány kiválasztását követ?en a feltöltés gombra kell kattintani.

7) Az elektronikus tárhelyen – amennyiben a küldés sikeres volt – üzenet jelenik meg, mely tartalmazza a feltöltés megtörténtét.

Az Általános Nyomtatványkitölt? program használatához segítséget a 189-es díjmentesen hívható számon lehet kérni, ahol a magyarorszag.hu ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.

 Ricky Wagner Jersey

Érdeklődjön most ügyfélszolgálatunkon

SPAM elleni védelem: Írja be számmal a tizenkettest!
Az ön E-mail címe:
Telefonszám
Írja be az üzenetet:

Megtakarítás kalkulátor

 

 

Hőszigetelés vastagsága:

cm

 

Átlagos fűtésszámlám a

szigetelés előtt:

Ft/hó

 

 

 

Megtakarításom a

szigetelés után:

Ft/hó

A kalkulátor még béta változat és lehetnek eltérések! Ahhoz, hogy kifejezetten az ön otthonához pontos kalkulációt kapjon, keresse ügyfélszolgálatunk!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Hőszigetelés nélkül

Hőszigetelő rendszerek

Homlokzati hőszigetelés