- Országos szintű ingyenes helyszíni felmérés és árajánlatadás -

Leadási határidő: 2010.10.30

A pályázatok benyújtására folyamatosan 2010. április 7-től 2010. október 30-a 24.00 óráig, vagy a támogatási keretösszeg rendelkezésre állásának függvényében van lehetőség.

A felhívást akár le is töltheti itt!

forrás: kvvm.hu

 

 

Hivatalos pályázati felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Zöld Beruházási Rendszer

Energiatakarékos Izzócsere Alprogram

Előzmények

 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: jegyzőkönyv) végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11) Korm. rendelet alapján a környezetvédelemért felelős miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer (a továbbiakban: ZBR) keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, CO2 nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani.

A Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályait a 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

 

 

A pályázat célja

 

Jelen támogatás elsődleges célja a klímavédelem. A hatékonyabb, kevesebb villamos energiát fogyasztó eszközök elterjesztésével jelentős mennyiségű villamos energia takarítható meg a háztartásokban. Egy energiatakarékos izzó például mintegy 80%-kal kevesebbet fogyaszt, mint egy azonos fényerejű hagyományos izzó.

A hosszú élettartamú, energiatakarékos izzók fogyasztói ára lényegesen magasabb a hagyományos izzók árához viszonyítva, ezért a szociálisan legsérülékenyebb társadalmi csoportok, így különösen az időskorúak, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők számára költséges beruházás, és állami támogatás, kormányzati segítség nélkül kivitelezhetetlen.

Erre tekintettel a Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócsere Alprogram a Támogató által előírt formában lehetőséget nyújt arra, hogy a fent említett társadalmi csoportok az energiapazarló hagyományos izzók lecserélésével hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz és ezzel párhuzamosan csökkentsék energiafogyasztásukat és az ebből eredő kiadásaikat.

A pályázat tárgya

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a hagyományos gömbizzók energiatakarékos izzókra történő cserélésnek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

A pályázat forrása

Az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevétel jogszabály alapján pályázati támogatásra fordítható hányada, melyet a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet céljellegű, a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtási feladatai megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatának bevételeként kell elszámolni.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 450 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak a Magyarországon 2008. január 1. napja előtt bejegyzett az alapszabályukban/alapító okiratukban nevesítetten

a nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító,

az időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító,

a fogyatékkal élő személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító,

alapítványok, egyesületek.

A Program keretében támogatható tevékenységek

Vissza nem térítendő, célzott, előfinanszírozott pénzbeli támogatás energiatakarékos izzók vásárlására. A támogatáshoz szükséges a lecserélt hagyományos izzók számának, teljesítményének (watt), és a támogatás eredményeképpen csökkent teljesítményigény számszerűsítése (a csere előtti össz-wattszám és a csere utáni össz-wattszám különbsége).

Az elnyerhető támogatás mértéke és formája nagycsaládosok érdekvédelmét, segítését, támogatását megvalósító alapítványok, egyesületek a velük együttműködő családok számára, valamint saját felhasználásra pályázhatnak: családonként, háztartásonként maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint a szervezet saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig. A pályázatban szereplő kedvezményezett családok száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

időskorúak gondozását, segítését és érdekvédelmét megvalósító alapítványok, egyesületek az általuk működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó időskorú háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk működtetett intézmények számára maximum 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthető; az időskorú háztartások esetében maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig; a pályázatban szereplő kedvezményezett időskorú háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

a fogyatékkal élő személyek érdekvédelmét, segítését és támogatását megvalósító alapítványok, egyesületek az általuk működtetett intézmények számára, a hatókörükbe tartozó fogyatékkal élő személyeket gondozó háztartások számára, valamint saját felhasználásra nyújthatnak be pályázatot: az általuk működtetett intézmények számára maximum bruttó 100.000.- Ft, ennél az összegnél nagyobb igény külön indokolás alapján teljesíthető; fogyatékkal élő személyeket gondozó háztartások esetében maximum bruttó 40.000.- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint; az alapítvány, egyesület saját felhasználásra maximum bruttó 20.000.- Ft, azaz bruttó húszezer forint erejéig; a pályázatban szereplő kedvezményezett fogyatékkal élő személyeket gondozó háztartások száma nem meghatározott, de a nyertes pályázatok nem haladhatják meg a célcsoport számára rendelkezésre álló bruttó 150.000.000.- Ft, azaz bruttó egyszázötvenmillió forint keretösszeget. Egy pályázó maximum bruttó 10.000.000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint erejéig nyújthat be pályázatot.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-a a szerződéskötést követő 30 munkanapon belül, a fennmaradó 10%-a pedig a szerződött támogatás elszámolásának elfogadását követően kerül átutalásra a támogatást elnyert szervezetek számlájára.

Amennyiben a Támogatott az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) visszaigénylésére jogosult, úgy a szervezetnek az energiatakarékos izzók nettó vételárával kell elszámolnia. A támogatás összege visszaigényelhető ÁFA finanszírozására nem használható fel.

Célcsoporttól függetlenül egy szervezet összesen maximum bruttó 10 000 000.- Ft, azaz bruttó tízmillió forint támogatásban részesülhet. A program teljes ideje alatt egy háztartás illetve intézmény csak egy támogatásra jogosult szervezet listájában szerepelhet és részesülhet támogatásban. Amennyiben ezt a korlátozást a pályázó szervezet megszegi, a jogosulatlanul felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

Nem részesülhetnek támogatásban azok a háztartások, amelyek a KvVM 2009. évi „Izzócsere” programjának keretében támogatásban részesültek.

A támogatási intenzitás: 100 %.

A támogatás folyósítása

A támogatás összege a támogatási szerződés szerződő felek által történő aláírását követő legkésőbb 30 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére.

Az elszámolás ellenőrzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követő legkésőbb 3 hónapon belül kerül sor.

Kizáró feltételek

Nem bírálható el az a pályázat,

amely nem felel meg a pályázati felhívásban előírt feltételeknek

amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be

amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette

amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van.

Nem támogatható az a pályázat,

- amely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 113-114. § -ban foglaltak értelmében kizárásra került,

- amelynek benyújtója nem felel meg a

a) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, illetve

b) rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - feltételeinek.

Pályázati díj

A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatot elektronikus úton kizárólag a Miniszterelnöki Hivatal által működtetett Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az alábbiak szerint:

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap nyomtatvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapjáról (www.kvvm.hu) tölthető le.

A pályázati adatlap nyomtatványt – annak, a kitöltési segédlet útmutatása alapján történő letöltését és telepítését követően – az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával (AbevJava) kell kitölteni.

A nyomtatványkitöltő az APEH-nál már alkalmazott kitöltő program, mely az APEH honlapjáról tölthető le a http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany linkről. A letöltés az ÁNYK-AbevJava szóra kattintva indítható el.

A kitöltött pályázati adatlap nyomtatványt a kötelezően csatolandó mellékletekkel [Bírósági kivonat, a létesítő okirat] együtt, az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltő alkalmazás segítségével kell feltölteni a kormányzati portálra (www.magyarorszag.hu).

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik, ügyfélkapuval kapcsolatos regisztrációval, úgy azt bármelyik, erre a célra kijelölt okmányirodában kérheti, illetve helyette regisztrációval rendelkező bármely személy feltöltheti.

Az Általános Nyomtatványkitöltő program használatához segítséget a 189-es díjmentesen hívható számon lehet kérni 24 órán keresztül, ahol a magyarorszag.hu ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.

A pályázati anyag feltöltését követően a kormányzati portál egy üzenetet helyez el, a pályázó által regisztrált e-mail postafiókban (a pályázó kormányzati portálon megadott értesítési helyére). Ebben az értesítésben közli az iktatás pontos idejét és az iktatószámot, melyen nyilvántartásba vételre került az ügyfélkapun keresztül feltöltött dokumentum. Az „időpecsét” csak azt bizonyítja, hogy a pályázat átjutott az ügyfélkapun, a pályázati anyag hibamentességére nem vonatkozik.

Ezt követően a KvVM az elektronikus pályázati anyagot beolvassa a pályázati rendszerébe.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdések a következő címre küldhetők:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A pályázati anyag ezen az e-mail címen keresztül nem adható be!

A pályázati anyaga

A pályázatnak tartalmaznia kell a maradéktalanul kitöltött pályázati adatlap nyomtatványt, valamint az alábbiakban felsorolt, a pályázati anyaghoz csatolandó mellékleteket.

A kitöltendő Pályázati adatlap nyomtatvány tartalmazza:

A pályázati Általános adatlapot

A Háztartások listája táblázatot – mely az adatlap nyomtatvány része és - mely kötelezően tartalmazza:

a kedvezményezett háztartások felsorolását (kedvezményezett megnevezése, kedvezményezett címe), a leadásra tervezett hagyományos izzók adatait (darabszám, teljesítmény), valamint az igényelt energiatakarékos izzók adatait (darabszám, teljesítmény) és az ennek megfelelően igényelt támogatás összegét.

a működtetett intézmény megnevezését (megnevezése, címe), a leadásra tervezett hagyományos izzók adatait (darabszám); valamint az igényelt energiatakarékos izzók adatait (darabszám), és az ennek megfelelően igényelt támogatás összegét.

a pályázó szervezet saját részére igényelt és általa leadandó hagyományos izzók adatait (darabszám) és az ennek megfelelően igényelt támogatás összegét.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Ámr. szerint A Pályázó nyilatkozatát (az adatlap nyomtatvány része)

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti NYILATKOZATOT (az adatlap nyomtatvány része)

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti Közzétételi kérelmet (az adatlap nyomtatvány része)

Az Ámr. 9. száma szerinti Adatlapot a támogatási döntésről. (az adatlap nyomtatvány része)

A Háztartások listája c. táblázat kitöltésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a listában felsorolt kedvezményezett háztartások hozzájárulnak ahhoz, hogy

ha a kedvezményezett háztartás több célcsoport szerint is részesülhetne izzócserében, akkor csak egy támogatásra jogosult szervezet listájában szerepel;

adataikat a KvVM a szükséges mértékben a pályázat részeként kezelje.

A pályázati adatlap nyomtatványhoz csatolandó mellékletek:

A bíróság által kiadott „kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól” c. dokumentum bíróság által 90 naptári napnál nem régebben kiállított példánya,

Cégszerűen aláírt létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat).

Ezek a mellékletek csak szkennelt pdf., vagy jpg. formátumban küldhetőek a pályázati adatlap nyomtatványhoz – a kitöltési segédlet útmutatása alapján – csatolva egy dokumentumként az Ügyfélkapun keresztül.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázati felhívás 2010. március 30-án jelenik meg a KvVM honlapján.

A pályázatok benyújtására folyamatosan 2010. április 7-től 2010. október 30-a 24.00 óráig, vagy a támogatási keretösszeg rendelkezésre állásának függvényében van lehetőség.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok elutasításra kerülnek. Az elutasításról szóló döntés tartalmazza az elutasítás indokát.

Döntés a pályázatokról

A pályázat elbírálása jogosultsági és formai követelmények vizsgálatával történik.

Az elektronikus pályázati anyagokat a KvVM pályázati rendszerébe történt beolvasásukat követő 5 munkanapon belül - figyelemmel az érkezés sorrendjére – a pályázatok elbírálására javaslatot tévő Szakértői Bizottság elé kell terjeszteni. A pályázatokról a Szakértői Bizottság javaslata alapján a támogatási forrás felhasználásának erejéig, a környezetvédelemért felelős miniszter dönt a szakértői bizottsági ülést követő 5 munkanapon belül.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján és legalább egy országos terjesztésű napilapban hirdetményt kell közzétenni.

A miniszteri döntés eredményéről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján közzétett, folyamatosan aktualizált nyertes listából értesülhetnek a pályázók.

Az Ámr. 131. §-ban foglaltak szerint törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a nem közigazgatási hatósági határozattal államháztartáson kívüli kedvezményezetteknek biztosított költségvetésből nyújtott támogatások esetén a támogatás igénylője, vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogás benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos eljárási szabályokat az Áht. 124. §-ának (9) bekezdése alapján kiadott jogszabályban kell meghatározni.

A nyertes szervezetek az elnyert összeget kizárólag energiatakarékos izzók vásárlására fordíthatják!

Szerződéskötés a nyertesekkel

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik.

A pályázót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet értesíti a szerződéskötés feltételeiről. A támogatásról szóló értesítés tartalmazza az általános szerződéskötési feltételeket, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat. A támogatási szerződésben egyedi feltételek is előírásra kerülhetnek az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján.

A Támogatottal a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, vagy az általa megbízott szervezet által előkészített támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg.

A támogatási szerződés az értesítéssel egyidejűleg elektronikus úton kerül megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. A támogatási szerződés tartalmazza az adott Támogatott vonatkozásában a régi izzók begyűjtésére és elszállítására jogosult szervezet nevét, címét, elérhetőségét.

A Támogatottnak a szerződés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott időtartam, azaz a támogatási szerződés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll a rendelkezésére.

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási szerződés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül, a kedvezményezettnek felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés.

Szerződéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ámr. 112-114., 119-129 §-aiban foglaltak az irányadók.

A támogatási szerződés módosítása

A támogatási szerződés módosítására a Támogatottnak fel nem róható okból, vis maior, illetve a szerződésben szereplő adatok változása miatt kerülhet sor. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz postai úton, írásban, cégszerűen aláírt módon kell benyújtani.

A módosítási kérelemről a környezetvédelemért felelős miniszter, vagy az általa kijelölt személy dönt.

A pályázat megvalósítása

A nyertes pályázók vállalják, hogy a támogatási összeg bankszámlára történő megérkezését követő 30 napon belül:

a támogatási összegből vásárolt energiatakarékos izzókat szétosztják a kedvezményezettek számára;

az átadás Átadás-Átvételi Elismervénnyel történik, mely tartalmazza a kedvezményezett megnevezését, címét, a lecserélt működőképes hagyományos izzók számát és teljesítményét (watt), valamint a támogatásból vásárolt és átadásra került energiatakarékos izzók számát és teljesítményét. Az átadás-átvételi elismervényeket a beszámolóhoz mellékelni kell.

A nyilvánosság biztosítása

A nyertes pályázónak biztosítania kell a tájékoztatást arról, hogy az izzócsere a KvVM támogatásával valósult meg. A tájékoztatás biztosításához szükséges logó a KvVM honlapján érhető el: www.kvvm.hu

Beszámoló, dokumentálás

A Támogatott a támogatási összeg elszámolását energiatakarékos izzók vásárlásáról szóló a Támogatott nevére kiállított számla és a számla kifizetését igazoló bizonylat (kiadási pénztárbizonylat, vagy banki átutalás igazoló bizonylat) hitelesített másolatával igazolja. A számla kiállításának dátuma nem előzheti meg a pályázat benyújtásának dátumát és nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidő. A támogatás nem használható fel az energiatakarékos izzók kiszállításával és a hagyományos izzók visszagyűjtésével és elszállításával kapcsolatos költségekre.

A Támogatott köteles nyilvántartást vezetni a kedvezményezett háztartásokról, valamint az energiatakarékos izzók átadás-átvételéről. A Támogatott pontos dokumentációt vezet a begyűjtött régi, hagyományos izzók darabszámáról és teljesítményéről a Támogató által előírt formában. A Támogatott pontos dokumentációt vezet a támogatásból vásárolt energiatakarékos izzók darabszámáról és teljesítményéről a Támogató által előírt formában.

A Támogatott köteles a pályázata összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást vezetni. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot, a pályázati elszámolást követő 8 évig elkülönítetten megőrizni.

A beszámolóhoz csatolandó mellékletek:

A minden Támogatott által aláírt Átadás- Átvételi Elismervényt, amely tartalmazza a nyilatkozatot arról, hogy a Támogatott tájékoztatta a kedvezményezettet arról, hogy az energiatakarékos izzók az életciklusa végén történő visszagyűjtése hogyan történik;

A Támogatott cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a hagyományos izzók visszagyűjtéséről és elszállításáról gondoskodott;

A számlák, bizonylatok (bankszámla kivonat, kifizetési pénztárbizonylat) hitelesített másolata.

A beszámolót elektronikusan CD-re vagy DVD-re írva is meg kell küldeni!

A támogatás felhasználásának ellenőrzése

A Támogatottnak a program, illetve a tevékenység - szerződésben rögzített - befejezését követő 30 naptári napon belül írásbeli beszámolót (értékelést) kell készítenie a támogatási összeg felhasználásáról, a támogatott cél szerződésszerű megvalósításáról. A beszámoló tartalmi és formai követelményeit a támogatási szerződés melléklete tartalmazza.

A felhasználás ellenőrzése a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért környezetvédelmi cél és a tervezett CO2 kibocsátás csökkentés teljesülésének ellenőrzésére is a beszámolóhoz a háztartásokról és izzókról leadott listája alapján.

A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell a 2003. évi XXIV. tv. és az Ámr. vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre.

A Támogatott és a kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vagy az általa megbízott szervezet által a nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a projekt befejezését követő 3 éven belül lefolytathatók.

A támogatási szerződésben meghatározott időpont lejárata előtt, a beszámoló elfogadására jogosult szerv jogosult az eszköz meglétét a helyszínen ellenőrizni (ellenőriztetni).

A Támogató döntése alapján, a Támogatott meghatározott időre - de legfeljebb 3 évre - kizárható a ZBR Energiatakarékos Izzócsere Alprogramjának támogatási rendszeréből, ha az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerű felhasználása.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés azt állapítja meg, a 3 éves határidőn belül, hogy az energiatakarékos izzó nincs a pályázatban megadott kedvezményezett háztartásában és annak okát a Támogatott, illetve a kedvezményezett elfogadható módon nem tudja igazolni, a Támogatottat az adott háztartásban hiányzó energiatakarékos izzók teljes támogatási összegének visszafizetése terheli. Visszafizetési kötelezettség terheli a Támogatottat akkor is, ha az ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy a támogatási szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés történt, vagy a támogatás nem szabályszerűen került felhasználásra.

Kitöltési segédlet

A pályázati adatlap kitöltése a következőképpen kell, hogy történjen:

1) Ha a számítógépen, melyen dolgozni kívánnak, és nem lenne még telepítve a Java program, az ingyenesen letölthető a www.java.com oldalról: http://java.com/en/download/inc/windows_upgrade_ie.jsp

2) Ezek után le kell tölteni az APEH weboldaláról az AbevJava programot: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

3) az AbevJava program telepítését követően, a KvVM honlapján, a csatlakozó dokumentumok között szereplő kitölthető Pályázati adatlap nyomtatványra kell kattintani, melyet követően a Pályázati adatlap telepítése megtörténik (megjelenik az elektronikus-nyomtatványok telepítése ablak, melyen a tovább gomb megnyomásával telepíthető az adatlap, a befejezés gombbal lehet lezárni a telepítést).

Abban az esetben, ha a kitölthető nyomtatványra kattintva a képernyőn WinRAR ablak jelenik meg, a következőkképpen kell eljárni:

- be kell zárni a WinRAR ablakot

- a pályázati felhívás oldalán, a csatlakozó dokumentumok között a kitölthető nyomtatvány-ra kell kattintani a jobb egér gombbal, majd a „cél mentése más néven” menüpontot kell választani

- ezt követően a „mentés másként” ablakban a fájl neve kvvm_zbr_ics2010 után, a .jar kiterjesztést kell beírni (tehát így néz majd ki a fájl név: kvvm_zbr_ics2010.jar), és a fájl típusnál a „minden fájlt”-t kell kiválasztani, majd a mentés gombra kell kattintani. Ekkor megtörténik az adatlap nyomtatvány mentése a számítógépre. A nyomtatványt, célszerű az „asztalra” menteni.

- a nyomtatvány elmentését követően, az elmentett nyomtatványra dupla kattintással el lehet indítani a nyomtatvány telepítését, ekkor megjelenik az elektronikus-nyomtatványok telepítése ablak, melyen a tovább gomb többszöri (a program kérése alapján) megnyomásával telepíthető a nyomtatvány, a telepítést a befejezés gombbal lehet lezárni.

4) Ezt követően meg kell nyitni az AbevJava nyomtatványkitöltő programot (ANYK). Az ÁNYK program elindításkor egy külön ablakban parancssort futtat le (DOS formátum, fekete háttéren fehér betűkkel), melyet követően megnyílik a nyomtatványkitöltő ablak, melynek az „adatok” menüpontjában, a „nyomtatvány megnyitása” parancsra kattintva az adatlap megnyitható, és megtörténhet annak kitöltése.

Kérjük a Pályázati adatlap kitöltésénél a Kitöltési segédlet előírásainak figyelembe vételét!

A pályázati kiírás alapján, a kötelezően benyújtandó mellékletek közül, az alábbi mellékleteket kell csatolni a pályázathoz:

a bíróság által kiadott „kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól” c. dokumentum bíróság által 90 naptári napnál nem régebben kiállított példánya,

cégszerűen aláírt létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat).

Ezen mellékletek csatolása, az adatok menüpont, csatolmányok kezelése menüpont kiválasztásával történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékletként feltölthető fájlok össz. mérete (teljes Pályázati adatlap és a csatolt mellékletek együttesen) nem lehet nagyobb, mint 20 MB (ügyfélkapu fogadó kapacitása)!

4) A nyomtatvány kitöltésének befejezését követően a szöveges menüsor alatt az ellenőrzés gombra kattintva ellenőrizhető az adatlap kitöltésének megfelelősége, melynek alapján a megjelölt hibák javíthatók. A kitöltött adatlap akkor áll készen az elektronikus elküldésre, ha az ellenőrzés befejeztével több hiba üzenet már nem jelenik meg.

5) Ezt követően a kitöltő-program „kapcsolat az ügyfélkapuval” menüpontból, ki kell választani a „nyomtatvány megjelölése küldésre” menüpontot, melynek megnyomását követően, a program rákérdez a titkosítására (ok gombot kell megnyomni), melyet követően a titkosított fájl mentésének helye jelenik meg a felugró ablakban

6) Ennek megtörténte után, a „kapcsolat az ügyfélkapuval” menüpontból, a „kulcs” szimbólumhoz tartozó „elektronikus küldés az ügyfélkapun keresztül” lehetőséget kell választani, melynek megnyomásakor automatikusan megnyílik a magyarorszag.hu (ügyfélkapu) oldal.

Az oldalon a bejelentkezést követően (felhasználói név és jelszó) a Java környezetet kell futtatni (telepíttetni), majd ezt követően automatikusan megjelenik a dokumentum feltöltés kezelői felülete. A felületen a kiválaszt gomb megnyomásával elérhetővé válnak az elektronikus küldésre megjelölt nyomtatványok, és a megfelelő (küldendő) nyomtatvány kiválasztását követően a feltöltés gombra kell kattintani.

7) Az elektronikus tárhelyen – amennyiben a küldés sikeres volt – üzenet jelenik meg, mely tartalmazza a feltöltés megtörténtét.

Az Általános Nyomtatványkitöltő program használatához segítséget a 189-es díjmentesen hívható számon lehet kérni, ahol a magyarorszag.hu ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.

Érdeklődjön most ügyfélszolgálatunkon

SPAM elleni védelem: Írja be számmal a tizenkettest!
Az ön E-mail címe:
Telefonszám
Írja be az üzenetet:

Megtakarítás kalkulátor

 

 

Hőszigetelés vastagsága:

cm

 

Átlagos fűtésszámlám a

szigetelés előtt:

Ft/hó

 

 

 

Megtakarításom a

szigetelés után:

Ft/hó

A kalkulátor még béta változat és lehetnek eltérések! Ahhoz, hogy kifejezetten az ön otthonához pontos kalkulációt kapjon, keresse ügyfélszolgálatunk!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Hőszigetelés nélkül

Hőszigetelő rendszerek

Homlokzati hőszigetelés